SISTEM GADAIAN ISLAM (AR-RAHNU)

CIRI-CIRI
1. Aplikasi berasaskan web (Web-based)

2. Capaian atas talian dalaman (Internal network access)

3. Pengkalan data berpusat (Central database)

4.Pembangunan sistem menggunakan platform "open source".

PERINCIAN MODUL:

 1. PENGURUSAN SISTEM
  • Menguruskan Jenis Marhun
  • Menguruskan Mutu Marhun
  • Menguruskan Kadar Upah Simpan
  • Menguruskan Polisi Gadaian
  • Menguruskan Kos Pengurusan (Bayaran Tambahan)
  • Menguruskan Modul Lain-Lain Bayaran
 1. PENGURUSAN PENGGUNA
  • Tambah, kemaskini dan hapuskan pengguna.
  • Menguruskan capaian modul pengguna.
 1. AUDIT TRAIL
  • Laporan Audit Trail Transaksi pada sistem Ar-Rahnu yang memaparkan maklumat Tarikh, Masa, Pengguna, Cawangan, Jenis Transaksi dan No. Gadaian.
  • Membuat carian transaksi berpandukan Tarikh, Pengguna, Cawangan, Jenis Transaksi dan No. Gadaian.
 1. KAUNTER
  • Menguruskan urusniaga gadai dan tebus.
  • Menguruskan proses bayaran.
  • Menguruskan pelarasan gadaian.
  • Menguruskan proses lanjut tempoh gadaian.
  • Menguruskan urusniaga jual beli barang gadaian yang dilelong.
  • Menguruskan wang lebihan selepas lelongan dibuat.
  • Menguruskan proses pembayaran hutang oleh pelanggan.
  • Menguruskan urusniaga lain-lain bayaran.
 1. MODAL TUNAI
  • Merekodkan jumlah agihan wang tunai oleh pengurus cawangan kepada setiap staf kaunter.
  • Memaparkan baki semasa wang tunai dalam sistem ketika setiap transaksi.
  • Mencetak slip terimaan/baki wang tunai selepas tamat waktu perniagaan setiap hari.
 1. LAPORAN (Terbahagi kepada 11 kategori)
  • Laporan Gadai
   • Gadai Harian
   • Gadai Bulanan
    • Sah Gadai Bulanan
    • Batal Gadai Bulanan
    • Pelanggan Bulanan
    • Pelanggan Baru Bulanan
   • Gadai Tahunan
   • Gadai Mengikut Tempoh Masa
  • Laporan Tebus
   • Tebus Harian
   • Tebus Bulanan
    • Sah Tebus Bulanan
    • Batal Tebus Bulanan
   • Tebus Tahunan
   • Tebus Mengikut Tempoh Masa
  • Laporan Bayaran
   • Bayaran Harian
   • Bayaran Bulanan
    • Sah Bayaran Bulanan
    • Batal Bayaran Bulanan
    • Sah Bayaran Tahunan
   • Bayaran Mengikut Tempoh Masa
   • Kos Pengurusan
    • Kos Pengurusan Harian
    • Kos Pengurusan Bulanan
  • Laporan Upah Simpan
   • Tempoh Matang
   • Bulanan
   • Bulanan Terkumpul
  • Laporan Jualan
   • Jualan Harian
   • Jualan Mengikut Tempoh Masa
   • Sah Jualan Mengikut Tempoh Masa
   • Batal Jualan Mengikut Tempoh Masa
  • Laporan Belian
   • Belian Harian
   • Belian Mengikut Tempoh Masa
    • Sah Belian Mengikut Tempoh Masa
    • Batal Belian Mengikut Tempoh Masa
  • Laporan Pulangan
   • Pulangan Harian
   • Pulangan Mengikut Tempoh Masa
    • Sah Pulangan Mengikut Tempoh Masa
    • Batal Pulangan Mengikut Tempoh Masa
  • Laporan Hapus Kira
   • Transaksi Hapus Kira
  • Laporan Hutang
   • Hutang Bulanan
   • Hutang Tahunan
   • Bayaran Hutang Bulanan
   • Bayaran Hutang Tahunan
  • Laporan Pengguna
   • Pengguna Harian
    • Pengguna Harian - Gadai
    • Pengguna Harian - Tebus
    • Pengguna Harian - Bayaran
  • Penyata
   • Penyata Harian
   • Penyata Bulanan
   • Penyata Transaksi
   • Penghutang Perniagaan
   • Penghutang Caj Pengurusan
   • Penyata Akaun Personal
   • Penyata Wang Lebihan
   • Pemberitahuan Wang Lebihan
 1. NOTIS
  • Menguruskan dan mencetak notis pertama sehingga ke-5.
  • Memaparkan senarai lelongan.
  • Membuat taksiran semula untuk tujuan lelongan.
 1. SEMAKAN KAD PENGENALAN
  • Membuat semakan sama ada pelanggan masih boleh membuat gadaian atau tidak.
 1. SENARAI HITAM
  • Menguruskan maklumat pelanggan yang tidak dibenarkan membuat gadaian.
 1. HAPUS KIRA
  • Membuat hapus kira bagi transaksi yang dikehendaki.
 1. JUMLAH HUTANG
  • Menyenaraikan maklumat pelanggan yang masih ada baki hutang selepas proses lelongan.
 1. LAIN-LAIN BAYARAN
  • Mengendali caj perkhidmatan fotokopi dan lain-lain caj yang tidak berkaitan dengan urusniaga gadaian.
 1. PERAKAUNAN
  • Penyata Penerimaan & Pembayaran
  • Imbangan Duga / Terlaras
  • Penyata Pendapatan & Perbelanjaan
  • Kunci Kira-kira

gold

MODUL
1 - Pengurusan Sistem

2 - Pengurusan Pengguna

3 - Audit Trail

4 - Pengguna Kaunter

5 - Modal Tunai

6 - Laporan

7 - Notis

8 - Semakan Kad Pengenalan

9 - Senarai Hitam

10- Hapus Kira

11- Jumlah Hutang

12- Lain-lain Bayaran

13- Perakaunan